Le të thu­rim lidhje e jo pran­ga Hallkë pas hallke, ne kri­jo­jmë një rrjet gji­gant i cili sim­bo­li­zon soli­da­ri­te­tin ndaj per­so­nave të ekzi­luar. Duke ndër­thu­rur këto lidhje ne kons­truk­to­jmë së bash­ku një vizion pozi­tiv për migri­met. Për një mirë­pritje të dre­jtë  dhe të den­jë të migrantëve.
Le të thu­rim lidhje e jo pran­ga Hallkë pas hallke, ne kri­jo­jmë një rrjet gji­gant i cili sim­bo­li­zon soli­da­ri­te­tin ndaj per­so­nave të ekzi­luar. Duke ndër­thu­rur këto lidhje ne kons­truk­to­jmë së bash­ku një vizion pozi­tiv për migri­met. Për një mirë­pritje të dre­jtë  dhe të den­jë të migrantëve.