Bağ­lar öre­lim, kelep­çe değil
“Bağ­lar öre­lim, kelep­çe değil” dayanış­ma dolu kolek­tif bir eser­dir, bazen kelep­çe ola­rak kul­lanı­lan bağ­ları, kağıt­ları olsun ya da olmasın sürgün­de­ki insan­la­ra karşı dayanış­ma ağı­na dönüştürür.
Bu, Brük­sel, Flandre, Valo­nya ve baş­ka yer­le­rin vatan­daş­ları ve siya­set­çi­le­ri­nin, sürgün­de­ki insan­la­ra layık bir karşı­la­ma sağ­la­mak ve onları Bel­çi­ka’ya sürdürü­le­bi­lir bir şekilde dahil etmek için bir araya gel­me­si­nin gerek­li­liği­ni sim­ge­liyor.

Dev bir dayanış­ma ağı
Sanat­çı Béné­dicte Moyer­soen’un önder­liğinde, Konuk­se­ver Kent­lerle bir­likte, Bel­çi­ka gene­linde göçü olum­lu ve yapıcı bir priz­ma­dan ele alan ve bir­likte çalış­ma ese­ri için geniş bir vatan­daş hare­ke­ti baş­ladı.
Nisan 2023’ten beri, 5 ila 96 yaş arası vatan­daş­lar, Bel­çi­ka gene­linde okul­lar­da, iş yer­le­rinde, yaşlı bakım evle­rinde, yerel düzeyde seçil­miş kişi­lerle kültü­rel etkin­lik­lerde veya buluş­ma­lar­da, ese­rin her par­çasını küçük gru­plar halinde ördü­ler.
Bir­likte bağ­ları örmek, dayanış­mayı deneyim­le­mek­tir. Yapa­rak diğe­ri­ni tanı­mak, fikir­le­ri pay­laş­mak ve layık ve sürdürü­le­bi­lir bir karşı­la­ma için somut eylem­le­ri düşün­mek­tir.

Hal­ka açık sem­bo­lik bir eser
Eser, Bel­çi­ka’­da “kağıtsız” yaşayan insan sayısını tem­sil eden 112.000 bağı içe­rir. Bun­ları hal­ka açık alan­da dev bir ağ oluş­tur­mak için bir araya geti­re­rek, eser bağın gücünü gös­te­rir ve kucak­layıcı bir karşı­la­ma isteği­nin bay­rağı haline gelir.
Bu dev ağın kurul­ması, sanat­çı Alain De Cler­ck’ün des­teğiyle düşünülüp ger­çek­leş­ti­ril­di ve yalnız­ca toplu bir çabanın bir sonu­cu­dur. Eser, yüz­lerce insanın onu ger­çek­leş­tir­mek, kur­mak ve kut­la­mak için hare­kete geç­tiği için var.
Eser, geri dönüştürü­le­bi­lir plas­tik bağ­lar kul­lan­mak­tadır. Zamansız ve her­ke­sin yaşı­na, geç­mişine, köken­le­rine bakıl­maksızın erişi­le­bi­lir sem­bo­lik bir mesaj taşıyıcı ola­rak Bel­çi­ka ve öte­sinde sürek­li ser­gi­len­mek üzere tasar­lanmıştır.
Dürüst ve layık bir karşı­la­ma için baş­ka bir göç poli­ti­kası mümkündür, sürdürü­le­bi­lir bir dahil edilme için.
Atö­lye görüntü­le­ri­ni, ortak­ların lis­te­si­ni ve tale­ple­ri şu adres­ten bula­bi­lir­si­niz: https://benedictemoyersoen-oeuvrescollectivessolidaires.be

Bağ­lar öre­lim, kelep­çe değil
“Bağ­lar öre­lim, kelep­çe değil” dayanış­ma dolu kolek­tif bir eser­dir, bazen kelep­çe ola­rak kul­lanı­lan bağ­ları, kağıt­ları olsun ya da olmasın sürgün­de­ki insan­la­ra karşı dayanış­ma ağı­na dönüştürür.
Bu, Brük­sel, Flandre, Valo­nya ve baş­ka yer­le­rin vatan­daş­ları ve siya­set­çi­le­ri­nin, sürgün­de­ki insan­la­ra layık bir karşı­la­ma sağ­la­mak ve onları Bel­çi­ka’ya sürdürü­le­bi­lir bir şekilde dahil etmek için bir araya gel­me­si­nin gerek­li­liği­ni sim­ge­liyor.

Dev bir dayanış­ma ağı
Sanat­çı Béné­dicte Moyer­soen’un önder­liğinde, Konuk­se­ver Kent­lerle bir­likte, Bel­çi­ka gene­linde göçü olum­lu ve yapıcı bir priz­ma­dan ele alan ve bir­likte çalış­ma ese­ri için geniş bir vatan­daş hare­ke­ti baş­ladı.
Nisan 2023’ten beri, 5 ila 96 yaş arası vatan­daş­lar, Bel­çi­ka gene­linde okul­lar­da, iş yer­le­rinde, yaşlı bakım evle­rinde, yerel düzeyde seçil­miş kişi­lerle kültü­rel etkin­lik­lerde veya buluş­ma­lar­da, ese­rin her par­çasını küçük gru­plar halinde ördü­ler.
Bir­likte bağ­ları örmek, dayanış­mayı deneyim­le­mek­tir. Yapa­rak diğe­ri­ni tanı­mak, fikir­le­ri pay­laş­mak ve layık ve sürdürü­le­bi­lir bir karşı­la­ma için somut eylem­le­ri düşün­mek­tir.

Hal­ka açık sem­bo­lik bir eser
Eser, Bel­çi­ka’­da “kağıtsız” yaşayan insan sayısını tem­sil eden 112.000 bağı içe­rir. Bun­ları hal­ka açık alan­da dev bir ağ oluş­tur­mak için bir araya geti­re­rek, eser bağın gücünü gös­te­rir ve kucak­layıcı bir karşı­la­ma isteği­nin bay­rağı haline gelir.
Bu dev ağın kurul­ması, sanat­çı Alain De Cler­ck’ün des­teğiyle düşünülüp ger­çek­leş­ti­ril­di ve yalnız­ca toplu bir çabanın bir sonu­cu­dur. Eser, yüz­lerce insanın onu ger­çek­leş­tir­mek, kur­mak ve kut­la­mak için hare­kete geç­tiği için var.
Eser, geri dönüştürü­le­bi­lir plas­tik bağ­lar kul­lan­mak­tadır. Zamansız ve her­ke­sin yaşı­na, geç­mişine, köken­le­rine bakıl­maksızın erişi­le­bi­lir sem­bo­lik bir mesaj taşıyıcı ola­rak Bel­çi­ka ve öte­sinde sürek­li ser­gi­len­mek üzere tasar­lanmıştır.
Dürüst ve layık bir karşı­la­ma için baş­ka bir göç poli­ti­kası mümkündür, sürdürü­le­bi­lir bir dahil edilme için.
Atö­lye görüntü­le­ri­ni, ortak­ların lis­te­si­ni ve tale­ple­ri şu adres­ten bula­bi­lir­si­niz: https://benedictemoyersoen-oeuvrescollectivessolidaires.be