Laten we ban­den sme­den
‘Laten we ban­den sme­den’ is een col­lec­tief kunst­werk. Het trans­for­meert span­bandjes, die maar al te vaak als hand­boeien dienen bij depor­ta­ties, tot een groot van­gnet van soli­da­ri­teit voor men­sen op de vlucht, met of zon­der wet­tig ver­bli­jf.
Het symp­bo­li­seert de nood­zaak om ons te vere­ni­gen. Bur­gers, het beleid, in Brus­sel, Vlaan­de­ren en Wal­lo­nië, alle­maal samen. We moe­ten de krach­ten bun­de­len om een mens­waar­dig onthaal van men­sen op de vlucht te garan­de­ren, enkel zo kun­nen ze op een duur­zame manier inte­gre­ren in onze samen­le­ving.

Een gigan­tisch soli­dair net
Kuns­te­nares Béné­dicte Moyer­soen is de dri­j­vende kracht ach­ter het pro­ject. Samen met tal­loze bur­ger­be­we­gin­gen uit heel Bel­gië heeft ze hie­raan gewerkt. Samen tonen ze dat we migra­tie vanuit een posi­tief en construc­tief pers­pec­tief kun­nen bena­de­ren.
Sinds april 2023 weven burges – tus­sen 5 en 96 jaar – in kleine groepjes aan delen van het kunst­werk: in scho­len, onder­ne­min­gen of rus­thui­zen, op cultu­rele eve­ne­men­ten of in ont­moe­ting­smo­men­ten in gans Bel­gië.
Al wevend aan een groot van­gnet, voel je de soli­da­ri­teit. Elkaar ont­moe­ten, ideeën delen en acties plan­nen voor een waar­dig wel­kom.

Een sym­bo­lisch werk in de publieke ruimte
Het werk bes­taat uit 112 000 span­bandjes, die sym­bool staan voor het aan­tal men­sen zon­der wet­tig ver­bli­jf in Bel­gië. Samen vor­men ze het enorme van­gnet dat in de publieke ruimte ten­toon­ges­teld zal wor­den. Het werk toont de kracht van ver­bin­ding en de wil om men­sen op de vlucht warm te ontha­len.
De opbouw van het enorme net, bedacht en gerea­li­seerd met de steun van Alain De Clerck, was enkel moge­lijk dank­zij een sterk col­lec­tief. Het werk kan enkel bes­taan dank­zij hon­der­den per­so­nen die wer­den gemo­bi­li­seerd.
Het werk bes­taat uit span­bandjes van recy­cle­baar plas­tiek. Het is de bedoe­ling dat het werk gedu­rende lange tijd en op vele plaat­sen in Bel­gië geëx­po­seerd kan wor­den. Het net draagt een sym­bo­lische bood­schap uit, een bood­schap die tijd­loos is en toe­gan­ke­lijk voor iede­reen.
Een ander migra­tie­be­leid is moge­lijk: een waar­dig onthaal, voor een duur­zame inte­gra­tie.
Foto’s van de ate­liers, de lijst van part­ners en onze roep voor een mens­waar­dig migra­tie­be­leid vind je terug op : https://benedictemoyersoenoeuvrescollectivessolidaires.be

Laten we ban­den sme­den
‘Laten we ban­den sme­den’ is een col­lec­tief kunst­werk. Het trans­for­meert span­bandjes, die maar al te vaak als hand­boeien dienen bij depor­ta­ties, tot een groot van­gnet van soli­da­ri­teit voor men­sen op de vlucht, met of zon­der wet­tig ver­bli­jf.
Het symp­bo­li­seert de nood­zaak om ons te vere­ni­gen. Bur­gers, het beleid, in Brus­sel, Vlaan­de­ren en Wal­lo­nië, alle­maal samen. We moe­ten de krach­ten bun­de­len om een mens­waar­dig onthaal van men­sen op de vlucht te garan­de­ren, enkel zo kun­nen ze op een duur­zame manier inte­gre­ren in onze samen­le­ving.

Een gigan­tisch soli­dair net
Kuns­te­nares Béné­dicte Moyer­soen is de dri­j­vende kracht ach­ter het pro­ject. Samen met tal­loze bur­ger­be­we­gin­gen uit heel Bel­gië heeft ze hie­raan gewerkt. Samen tonen ze dat we migra­tie vanuit een posi­tief en construc­tief pers­pec­tief kun­nen bena­de­ren.
Sinds april 2023 weven burges – tus­sen 5 en 96 jaar – in kleine groepjes aan delen van het kunst­werk: in scho­len, onder­ne­min­gen of rus­thui­zen, op cultu­rele eve­ne­men­ten of in ont­moe­ting­smo­men­ten in gans Bel­gië.
Al wevend aan een groot van­gnet, voel je de soli­da­ri­teit. Elkaar ont­moe­ten, ideeën delen en acties plan­nen voor een waar­dig wel­kom.

Een sym­bo­lisch werk in de publieke ruimte
Het werk bes­taat uit 112 000 span­bandjes, die sym­bool staan voor het aan­tal men­sen zon­der wet­tig ver­bli­jf in Bel­gië. Samen vor­men ze het enorme van­gnet dat in de publieke ruimte ten­toon­ges­teld zal wor­den. Het werk toont de kracht van ver­bin­ding en de wil om men­sen op de vlucht warm te ontha­len.
De opbouw van het enorme net, bedacht en gerea­li­seerd met de steun van Alain De Clerck, was enkel moge­lijk dank­zij een sterk col­lec­tief. Het werk kan enkel bes­taan dank­zij hon­der­den per­so­nen die wer­den gemo­bi­li­seerd.
Het werk bes­taat uit span­bandjes van recy­cle­baar plas­tiek. Het is de bedoe­ling dat het werk gedu­rende lange tijd en op vele plaat­sen in Bel­gië geëx­po­seerd kan wor­den. Het net draagt een sym­bo­lische bood­schap uit, een bood­schap die tijd­loos is en toe­gan­ke­lijk voor iede­reen.
Een ander migra­tie­be­leid is moge­lijk: een waar­dig onthaal, voor een duur­zame inte­gra­tie.
Foto’s van de ate­liers, de lijst van part­ners en onze roep voor een mens­waar­dig migra­tie­be­leid vind je terug op : https://benedictemoyersoenoeuvrescollectivessolidaires.be