Concrete en po­si­tieve bur­ger­voors­tel­len om de op­vang van bal­lin­gen in Bel­gië te ver­be­te­ren

In heel Bel­gië heb­ben bur­gers van 4 tot 94 jaar po­si­tieve voors­tel­len ge­for­mu­leerd om sa­men te bou­wen aan een eer­lijk en duur­zaam on­thaal voor men­sen in bal­ling­schap in ons land.

Werk­ge­le­gen­heid

Re­gu­la­ri­sa­tie van men­sen zon­der pa­pie­ren : sta be­paalde or­ga­ni­sa­ties toe hun adres te ge­ven aan men­sen zon­der pa­pie­ren om of­fi­cieel werk aan te moe­di­gen in plaats van zwart­werk en om hen een on­der­ko­men te ge­ven.
Het toe­gan­ke­lijk ma­ken van werk voor men­sen zon­der pa­pie­ren voor elke jo­baan­bie­ding die geen ge­ga­digde vindt. Re­gu­la­ri­sa­tie van men­sen zon­der pa­pie­ren, fat­soen­lijke huis­ves­ting voor ie­de­reen.
Laat mi­gran­ten wer­ken in de sec­to­ren waa­rin ze gek­wa­li­fi­ceerd zi­jn.
Ver­ge­mak­ke­lijk de ge­lijks­tel­ling van di­plo­ma’s door mid­del van een vaardigheidstest/een stage die cer­ti­fi­ce­ring mo­ge­lijk maakt, in plaats van de stu­dies he­le­maal op­nieuw te moe­ten doen.
Werk voor mi­gran­ten te­gen een fat­soen­lijk loon.
Men­sen hel­pen een lo­nende so­ciale sta­tus te ver­kri­j­gen (in de plaats van en­kel asiel­zoe­ker).
- Ge­lijks­tel­ling van di­plo­ma’s =) ad­mi­nis­tra­tieve ve­reen­vou­di­ging van de ge­lijks­tel­ling.
- Toe­gang tot lan­glo­pende en pro­fes­sio­nele oplei­din­gen.
- Werk­ver­gun­ning voor ie­der.
Bes­chik­baa­rheid van een ver­ta­ler om een ri­j­be­wi­js te ha­len zo­dat gek­wa­li­fi­ceerde men­sen die de taal nog niet per­fect spre­ken toe­gang kun­nen kri­j­gen tot een baan die een ri­j­be­wi­js ve­reist.
Lo­kaal ri­jo­plei­din­gen voor anal­fa­be­ten mo­ge­lijk ma­ken.
Ex­tra kin­der­dag­ver­bli­j­ven en na­schoolse op­vang. Ope­nen en slui­ten van kin­der­dag­ver­bli­j­ven die zi­jn aan­ge­past aan de wer­ku­ren (schoon­ma­ken, enz.) Mi­gran­ten heb­ben geen ge­zin­som­ge­ving die de kin­de­rop­vang kan over­ne­men.
Wi­j­zig de Wet op de Ge­com­bi­neerde Ver­gun­ning.
Ik stel een beetje meer men­se­lij­kheid voor, zo­dat alle be­hoef­tige men­sen toe­gang heb­ben tot oplei­din­gen of stu­dies om zich te kun­nen ont­plooien.
We zou­den snel­ler aan het werk moe­ten ge­ra­ken en de ca­pa­ci­tei­ten van mi­gran­ten la­ten er­ken­nen, want zon­der werk willen ve­rhuur­ders hen geen ver­bli­jf ve­rhu­ren.
Dat de di­plo­ma’s be­haald in deze lan­den er­kend wor­den en toe­gang ge­ven tot een korte oplei­ding in­clu­sief een taal­mo­dule, zo­dat ze hun ei­gen­waarde be­hou­den.
Mo­ge­lij­khe­den creë­ren om ti­j­dens het werk oplei­din­gen Frans/Nederlands te bli­j­ven vol­gen om vlot­ter te kun­nen wer­ken (cur­sus­sen ter plaatse, ge­sub­si­dieerd, niet op kos­ten van de werk­ge­ver).
Be­dri­j­ven die met asiel­zoe­kers willen wer­ken hel­pen door cultu­rele be­mid­de­laars aan te bie­den om el­kaar be­ter te be­gri­j­pen.
Dat deze men­sen een kans kri­j­gen in het le­ven, werk in de sa­men­le­ving, want dat is wat ze zoe­ken als ze hier aan­ko­men.
Zet een be­ge­lei­dend sys­teem op zo­dat men­sen snel­ler in een reële wer­kom­ge­ving te­recht kun­nen en hun ei­gen­waarde en zelf­ver­trou­wen kun­nen her­win­nen.
We moe­ten ook alle werk­ne­mers zon­der pa­pie­ren re­gu­la­ri­se­ren en vluch­te­lin­gen toes­taan te wer­ken wan­neer hun vaar­di­ghe­den vol­doen aan de vraag naar werk­ge­le­gen­heid ; te­gen het­zelfde loon als een Belg.
Geef ar­beid­smi­gran­ten een sta­biele ver­bli­jf­sver­gun­ning.

Mo­bi­li­teit

Meer bus­li­j­nen op het plat­te­land voor meer mo­bi­li­teit naar werk­ge­le­gen­heid. B Ge­mak­ke­lij­ker toe­gang tot een ri­j­be­wi­js (met ver­ta­ler) om toe­gang te kri­j­gen tot be­paalde jobs.
Een bu­sa­bon­ne­ment bes­chik­baar stel­len voor men­sen zon­der pa­pie­ren.

In­fra­struc­tuur voor op­vang

Laat er een concrete golf van so­li­da­ri­teit ko­men, een ont­moe­ting­splaats voor ie­de­reen + toe­gang tot voe­ding…
Een soort ‘Res­tos du coeur’ voor dak­loze mi­gran­ten. Mins­tens on­der­dak. De ove­rheid moet mi­gran­ten ver­wel­ko­men.
Dat mi­jn ge­meente mag mee­doen met het in sep­tem­ber 2022 voor­ges­telde plan van het CIRE ! voor een (eer­lijke) sprei­ding per ge­meente.
Ver­be­ter de toe­gang tot rechts­bi­js­tand en tol­ken voor bal­lin­gen.
Min­der ge­weld te­gen hen, be­tere toe­gang tot cen­tra voor niet be­ge­leide min­der­ja­ri­gen.
La­ten we kin­de­ren en ado­les­cen­ten ver­wel­ko­men die een be­ter le­ven willen.
Ver­be­te­ring van de hy­giëne in vluch­te­lin­gen­kam­pen.
Zet de be­lan­gen van kin­de­ren cen­traal in het op­vang­be­leid en de op­vang­prak­tijk, zo­dat kin­de­ren in op­vang­cen­tra op de eerste plaats kind kun­nen zi­jn.
Maak de bui­ten­we­reld toe­gan­ke­lijk, zo­dat kin­de­ren niet al­leen in het op­vang­cen­trum wo­nen. B Or­ga­ni­seer een ste­vig net­werk rond op­vang­cen­tra ; nau­were ban­den met on­der­wi­js, vrije ti­jd en be­tere toe­gang tot (gees­te­lijke) ge­zond­heid­szorg.
In­fra­struc­tuur ges­chikt voor kin­de­ren en ge­zin­nen in de op­vang­cen­tra : vol­doende grote ka­mers, mo­ge­lij­kheid om zelf te ko­ken, vei­lige sa­ni­taire voor­zie­nin­gen op de ka­mer, bin­nen- en bui­ten­ruimtes ges­chikt voor kin­de­ren per leef­ti­jd, com­pu­ters en wi­fi voor huis­werk.
In elke stad één en­kel tran­sit­cen­trum met ge­richte en ge­coör­di­neerde wer­king in func­tie van de beoogde hulp­doel­stel­ling. Met tol­ken na­tuur­lijk ! Contact met bur­gers voor goed af­ge­li­jnde en niet te in­tense ac­ti­vi­tei­ten om niet te ont­moe­di­gen.
Meer ju­ri­disch ad­vies en ver­dui­de­lij­king voor bui­ten­lan­ders.
Meer cen­tra voor mi­gran­ten. Meer sub­si­dies voor de ve­re­ni­gin­gen die er­mee sa­men­wer­ken. Laat ie­de­reen zi­jn steentje bi­j­dra­gen, laat ze wel­kom zi­jn, in het land dat ze ver­kie­zen. Weet dat de po­li­tie je ook steunt.
Tal­rij­kere ac­ties met ve­re­ni­gin­gen.
Dat ges­chikte op­vang­cen­tra goed be­reik­baar zi­jn.
Meer men­se­lij­kheid in de we­reld ! Het is schan­de­lijk je te ver­schui­len ach­ter po­li­tieke of fi­nan­ciële over­we­gin­gen… Er moet men­se­lijk op­ge­tre­den wor­den. We heb­ben de plicht om men­sen in nood te hel­pen.
In alle ge­meen­ten voor­zien in noo­dop­vang om te voor­ko­men dat mi­gran­ten (ook in de zo­mer) op straat te­recht­ko­men.

On­der­wi­js en oplei­din­gen

Hulp/ondersteuning bij ver­ta­ling, het vin­den van een baan, zelfs bij vol­le­dige taa­lon­kunde.
Het bie­den van toe­gang tot ho­ger on­der­wi­js aan men­sen zon­der pa­pie­ren.
Be­tere op­vang en on­ders­teu­ning voor vluch­te­ling-leer­lin­gen die aan­ko­men in het Bel­gische on­der­wi­js­sys­teem !
Er zi­jn niet ge­noeg scho­len om de taal te le­ren in dor­pen en bui­ten =) ve­rhoog het aan­tal oplei­ding­scen­tra.
Taal­les­sen moe­ten gra­tis zi­jn.
Er moe­ten meer ge­le­gen­he­den zi­jn voor taal­les­sen, om­dat we lang moe­ten wach­ten om te kun­nen star­ten.
Het aan­bod van VDAB moet in meer­dere ta­len bes­chik­baar zi­jn om snel een baan te vin­den.
Alle hulp­be­hoe­ven­den uit een an­der land moe­ten toe­gang heb­ben tot een ge­cer­ti­fieerde oplei­ding om ver­vol­gens te kun­nen wer­ken en zel­fred­zaam te wor­den.
Laat vluch­te­lin­gen een oplei­ding vol­gen, laat ze in Bel­gië wer­ken en laat ze ver­vol­gens te­rug­ke­ren naar hun land zo­dra er vrede is.
Aan­bie­den van er­kende leer­krach­ten En­gels om el­kaar be­ter kun­nen be­gri­j­pen.
Ik stel voor dat alle kin­de­ren aan alle ac­ti­vi­tei­ten op school kun­nen deel­ne­men, in­clu­sief school­reisjes.
Ik stel voor dat we na aan­kom­st in Bel­gië snel­ler naar school kun­nen gaan.
Ik stel voor dat we cur­sus­sen ge­ven over de Bel­gische cultuur om deze be­ter te be­gri­j­pen.
Het ont­wik­ke­len van so­ciale en pro­fes­sio­nele in­te­gra­tie­pro­gram­ma’s voor mi­gran­ten.

In­for­ma­tie

De or­ga­ni­sa­tie van bi­jeen­kom­sten over het mi­gra­tie­vraag­stuk fa­ci­li­te­ren, in­for­ma­tie vlot toe­gan­ke­lijk ma­ken.
De ve­rha­len en moei­lij­khe­den van jon­ge­ren die door Bel­gië op straat zi­jn ge­la­ten, in stri­jd met hun rech­ten, moet be­kend ge­maakt wor­den !
Ge­meen­ten be­ter in­for­me­ren zo­dat ze men­sen die ged­won­gen zi­jn hun land in oor­log, of on­der­wor­pen aan een dic­ta­tuur, te ontv­luch­ten waar­dig kun­nen op­van­gen.
Als bur­ger stel ik voor om de ins­troom van mi­gran­ten te de­dra­ma­ti­se­ren. In 2022 wa­ren dat er 36.500. Verre van de 46.000 in 2015 ! We moe­ten men­sen cor­rect in­for­me­ren.
Als bur­ger stel ik voor tus­sen te ko­men bij in­wo­ners en au­to­ri­tei­ten in lan­den van her­kom­st om ri­si­co­volle mi­gra­tie te voor­ko­men.
In­for­meer de lan­den van her­kom­st over de le­ven­som­stan­di­ghe­den in Bel­gië.
Laat de (RTBF) VRT bi­j­voor­beeld één keer per week tien mi­nu­ten ge­tui­ge­nis­sen aan­bie­den van een mi­grant in de sti­jl van ‘Le pe­tit Ber­ger’ van Adam of de reis van een ge­ra­cia­li­seerde vrouw.
Laat de me­dia en po­li­ti­ci stop­pen met het ste­reo­ty­pe­ren van mi­gran­ten. Ze bie­den op­por­tu­ni­tei­ten en geen ge­vaar voor het gast­land.
Ver­geet niet dat asiel­zoe­kers geen pro­fi­teurs zi­jn, maar men­sen die in le­vens­ge­vaar ver­ke­ren of die het slach­tof­fer zi­jn van mi­shan­de­ling. Het is onaan­vaard­baar om hen niet op de juiste ma­nier te ver­wel­ko­men in ove­reens­tem­ming met de wet.
Bes­chul­dig mi­gran­ten niet va­nuit on­we­tend­heid.
Echt on­der­zoeks­werk over de be­han­de­ling van mi­gran­ten in cen­tra in Bel­gië en in­ter­na­tio­naal.
La­ten we ver­war­ring ver­mi­j­den : een asiel­zoe­ker of een mi­grant is in we­zen geen ter­ro­rist. Bi­j­na alle mi­gran­ten willen in vrede le­ven en deel­ne­men aan de sa­men­le­ving.
Ver­geet niet dat ie­de­reen de zoon of klein­zoon van im­mi­gran­ten is…
Dat we­ten­schap­pe­lijke en so­cio­lo­gische stu­dies die de po­si­tieve bi­j­dra­gen van mi­gra­tie aan­to­nen, op grote schaal in de pers wor­den vers­preid.
De vers­prei­ding van ci­j­fers die blij­ken uit ver­schil­lende on­der­zoe­ken kun­nen ons be­wust ma­ken van de echte wer­ke­lij­kheid van mi­gra­tie.

Sa­men­le­ven

Breng eens een dag in hun plaats door. Laat ze vrij zi­jn, het zi­jn men­sen zoals wij. Be­leef eens hun le­ven.
Ik stel voor dat we ra­cisme en dis­cri­mi­na­tie va­naf jonge leef­ti­jd krach­tig bes­tri­j­den door op alle scho­len mo­men­ten van be­wust­zi­jn, re­flec­tie en ac­tie te creë­ren.
En wat als jij het was ? Zij heb­ben recht op een nor­maal le­ven. Een net­werk voor een mi­gra­tie­be­leid graag.
Laat ie­de­reen met en voor an­de­ren doen wat hij/zij graag zou willen dat er voor hem/haar ge­daan zou wor­den.
De an­dere is JOUW spie­gel­beeld.
Zet je ove­ral in voor mi­gra­tie­recht­vaar­di­gheid !
Graag be­wus­ter zi­jn van res­pect­volle ont­vang­st (ken­nis van de cultuur van an­de­ren) bij ins­tel­lin­gen.
In plaats van ons in ons­zelf te ke­ren, laat ons po­gen te de re­de­nen te be­gri­j­pen die kan­di­daat-vluch­te­lin­gen er­toe bren­gen alles, hun huis, hun fa­mi­lie, hun va­der­land te ver­la­ten, om­dat het le­ven er voor hen on­mo­ge­lijk wordt.
Een wed­stri­jdje ! Om het meeste so­li­da­ri­teit.
We ho­ren, in plaats van vreem­de­lin­gen te vre­zen, te po­gen hun rijk­dom te ont­dek­ken. We zi­jn al­le­maal men­sen… Mens zi­jn be­tekent ge­con­fron­teerd wor­den met de­zelfde rea­li­teit : le­ven, dood, ge­boorte, le­ven met an­de­ren.
Dit vraag­stuk is een po­si­tieve uit­da­ging waar­van we kun­nen le­ren.
Zo­veel mo­ge­lijk mul­ti­cul­tu­rele ont­moe­tin­gen, want le­ren ken­nen is le­ren ac­cep­te­ren.
Help, be­gri­jp, en aan­vaard on­be­voo­roor­deeld men­sen die van el­ders ko­men, die an­ders zi­jn en ac­cep­teer ver­schil­len.
Mul­ti­cul­tu­rele ont­moe­tin­gen keer op keer bli­j­ven sti­mu­le­ren. We ho­ren al­le­maal van el­kaar te le­ren.
Laat mo­men­ten van dia­loog onts­taan, door bord­spel­len om so­ciale ban­den te creë­ren. Waa­rom niet ges­pon­sord ?
La­ten we sa­men­ko­men om onze ge­lij­ke­nis­sen te vin­den en met el­kaar te pra­ten, en ver­schil­len te res­pec­te­ren.
Leef en lach sa­men.
La­ten we de ti­jd ne­men om el­kaar te ont­moe­ten en te be­gri­j­pen, zo­dat we sa­men ver­der kun­nen gaan.
La­ten we sa­men op zoek gaan naar wat ons sa­men­brengt.
La­ten we onze cultuur, onze tra­di­ties de­len.
Sa­men va­kan­tie vie­ren en er­va­rin­gen uit­wis­se­len.
Ont­dek het land door op uits­tap te gaan om meer Bel­gen te ont­moe­ten.
Zorg dat je vrien­den hebt die de taal spre­ken, zo­dat je ook bui­ten school kunt com­mu­ni­ce­ren.
Een be­tere ont­vang­st, maar ook het le­ren van de wes­terse cultuur en re­gels. Meer van beide.
La­ten we ban­den sme­den, la­ten we so­li­da­ri­teit creë­ren in plaats van uits­lui­ting, la­ten we steun creë­ren in plaats van on­der­wer­ping.
Be­tere in­te­gra­tie en on­der­wi­js voor ‘nieuwe’ mi­gran­ten, zo­dat er min­der so­ciale on­ge­lij­kheid is.
Ik stel een meer open en meer be­re­de­neerde ont­vang­st in Bel­gië voor en hulp aan de lan­den waa­ruit zij ver­trek­ken.
Ik stel voor ont­moe­ting­splek­ken aan te bie­den met nieuw­ko­mers. Vaak is het ang­st die ont­moe­tin­gen ve­rhin­derd.
Res­pec­teer en ken uw bu­ren be­ter.
Zet ondersteunings‑, spon­sor- en ont­moe­ting­snet­wer­ken op om men­sen in staat te stel­len nieuwe ban­den te sme­den, aan­ge­zien ze de steun van hun fa­mi­lie moe­ten mis­sen, en zo kun­nen ze de maat­schap­pij van hun gastheer/vrouw le­ren be­gri­j­pen.
Ga erop uit en ont­moet men­sen.
Kook­groe­pen or­ga­ni­se­ren. Een per­soon pre­sen­teert een ty­pische maal­ti­jd uit zi­jn land. Ie­de­reen kookt sa­men en deelt de maal­ti­jd. Het is een ge­le­gen­heid voor dis­cus­sie en uit­wis­se­lin­gen tus­sen men­sen met ver­schil­lende ach­ter­gron­den.
Creëer een plat­form waar elke vreem­de­ling alle vra­gen over het le­ven in Bel­gië kan stel­len. Om­dat het erg las­tig is om bij de di­verse or­ga­ni­sa­ties tel­kens af­spra­ken te ma­ken.
Vri­j­willi­gers­werk.
Moe­dig ‘do­na­ties’ aan, zo­dat ie­de­reen zich kan kle­den en be­meu­be­len.
Dat we niet lan­ger bang zi­jn voor de an­der, maar dat we ze ont­moe­ten.
Cultu­rele eve­ne­men­ten or­ga­ni­se­ren in de stad, op plei­nen, enz.
El­kaar le­ren ken­nen.
Het eerste is dat we ze moe­ten ho­ren voor­dat we ze beoor­de­len, en voo­ral dat we ze het recht moe­ten ge­ven om te spre­ken en uit te leg­gen wat ze te zeg­gen heb­ben.
Ik denk dat het on­be­kende eng is, maar als je een­maal over je on­be­ha­gen heen bent, lukt het wel.
Moge elke ge­meen­schap de han­den in­eens­laan en moge het fes­ti­val van Ni­j­vel op zi­jn minst plaats ge­ven aan de le­ven­dige cultu­ren van de ge­meen­schap­pen die Ni­j­vel rijk is. Lang leve in­ter­cul­tu­reel !!
Ont­wik­kel al­ge­mene cultuur, po­li­tieke ken­nis, so­li­da­ri­teit, in­ter­et­nische en we­der­zi­jdse hulp over ge­ne­ra­ties heen. Mul­ti­cul­tu­ra­li­teit is de toe­kom­st ! Ont­wik­kel het luis­te­ren naar en de­len van cultu­ren en ken­nis. Mo­gen de ban­den tus­sen ge­meen­schap­pen wor­den vers­terkt.
La­ten we min­der mu­ren en meer brug­gen bou­wen… Ver­geet ons ge­mak, we heb­ben em­pa­thie no­dig… Plas je­zelf eens in hun schoe­nen… en wie het schoentje past, trekke het aan…
Laat ons al­le­maal sa­men mo­bi­li­se­ren om on­theem­den te ver­wel­ko­men, on­geacht de re­de­nen waa­rom ze hun thuis moes­ten of wil­den ver­la­ten. De aarde is ui­tein­de­lijk één groot land en alle men­sen zi­jn haar bur­gers. Gren­zen bes­taan al­leen in enge gees­ten.
Een mens kan niet weg­kij­ken als mi­se­rie aan de deur klopt. De we­reld is er te klein voor.
La­ten we de al­ge­mene cultuur, po­li­tieke ken­nis, so­li­da­ri­teit en in­ter­et­nische en we­der­zi­jdse hulp ont­wik­ke­len. Mul­ti­cul­tu­ra­li­teit is de toe­kom­st !

Ge­zond­heid­szorg

Ge­lijke rech­ten voor ie­de­reen, bi­j­voor­beeld voor me­dische be­han­de­lin­gen.
Ik stel voor dat alle kin­de­ren, ook die geen pa­pie­ren heb­ben, een so­ciale ver­ze­ke­ring kun­nen heb­ben en toe­gang kun­nen kri­j­gen tot ge­zond­heid­szorg.
Ve­reen­vou­dig de pro­ce­dures voor drin­gende me­dische hulp.
Toe­gang tot fat­soen­lijke huis­ves­ting, on­der­wi­js voor kin­de­ren en ge­zond­heid­szorg voor ie­de­reen.
Vluch­te­lin­gen ver­die­nen een fat­soen­lijke ont­vang­st.

Ac­com­mo­da­tie

Re­gu­la­ri­se­ring van im­mi­gran­ten zon­der pa­pie­ren, uit­brei­ding van op­vang­plaat­sen in ILA’s en op­vang­cen­tra. Sta NGO’s en non-pro­fi­tor­ga­ni­sa­ties, or­ga­ni­sa­ties, ker­ken, enz. toe om hun adres door te ge­ven aan mi­gran­ten zon­der pa­pie­ren, zo­dat zij on­dr­dak kun­nen vin­den.
Een dak voor ie­de­reen, ba­sis­com­fort (voed­sel, ver­war­ming) voor ie­de­reen, on­der­wi­js voor ie­de­reen. La­ten we so­li­dair zi­jn… we le­ven al­le­maal sa­men op de­zelfde pla­neet !
Fi­nan­cieel haal­baar wo­nen voor ie­de­reen !
Be­vor­der so­li­da­ri­teit, de ont­wik­ke­ling van (bes­taande) ge­meen­schaps­wo­nen, in­ter­ge­ne­ra­tio­neel, mul­ti­cul­tu­reel. Lang leve di­ver­si­teit en men­se­lijke om­gang met el­kaar.
Meer hulp bij het vin­den van ac­com­mo­da­tie.
On­der­dak voor ie­de­reen en ook voe­ding.
Men­sen toe­gang ge­ven tot een sta­biele en vei­lige lee­fom­ge­ving.
Leeg­staande ge­bou­wen her­ge­brui­ken om dak­lo­zen te huis­ves­ten.
Ve­rhoog het aan­tal bed­den in FE­DA­SIL-cen­tra en ILAS, in­dien no­dig ge­bruik in bui­ten­ruimtes (bi­j­voor­beeld : FEDASIL in Oi­gnies met een en­orm ter­rein om ten­ten te plaat­sen).
Bes­chik­baa­rheid van een tolk om pro­ce­dures be­ter te be­gri­j­pen (huur).
Kwa­li­ta­tieve op­vang voor kin­de­ren zon­der ang­st, stress en on­ze­ke­rheid over on­der­dak na hun school­dag.
Na de overs­tro­min­gen zi­jn veel hui­zen in Luik ach­ter­la­ten : leeg en ver­val­len. La­ten we ze ge­brui­ken, in orde bren­gen en aan­bie­den aan wie ze no­dig heeft.
Nie­mand mag op straat sla­pen, er moet ac­com­mo­da­tie ge­creëerd wor­den.
Ie­de­reen moet een dak bo­ven zi­jn hoofd heb­ben als hij op Bel­gisch grond­ge­bied aan­komt.
Getto’s ver­mi­j­den door di­verse her­kom­sten in ge­meen­schap­shuis­ves­ting toe te la­ten.
Een ge­meen­te­lijk sprei­ding­splan voor mi­gran­ten.
Ik stel voor om leeg­staande ge­bou­wen te be­zet­ten om ze te huis­ves­ten.
So­ciale wo­nin­gen iso­le­ren en akoes­tisch ver­be­te­ren. Wo­nin­gen ge­zond ma­ken.
Mo­ge­lijk ma­ken om ve­rhuur­ders op hun plich­ten te wi­j­zen : stor­tin­gen op een re­ke­ning, huur­con­tract, wo­ni­gen met sa­ni­taire voor­zie­nin­gen.
Het huis­ves­ten van 3000 men­sen in een land met 11.000.000 in­wo­ners is GEEN groot pro­bleem.
Ik stel voor dat so­ciale wo­ning­ve­re­ni­gin­gen een be­roep doen op ver­ta­lers (ex Uni­ver­bal) om de re­gels uit te leg­gen en om ener­gie­con­trac­ten te kun­nen aan­gaan.
Ik stel voor ken­nis­ma­king­smo­men­ten te or­ga­ni­se­ren voor ve­rhuur­ders en huur­ders om el­kaar be­ter te le­ren ken­nen en hun be­zorgd­he­den en no­den be­ter te be­gri­j­pen.
Er moe­ten meer so­ciale wo­nin­gen ko­men voor ie­de­reen.
Een veel men­se­lij­ker asiel­be­leid, huis­ves­ting voor al deze mi­gran­ten die op straat ko­men te staan.
Moge alle mi­gran­ten be­ter wor­den ont­van­gen in ons land. Dat ze ge­huis­vest en ge­voed wor­den, is een prio­ri­teit. Ik wil geen ten­ten meer zien langs het ka­naal, noch mi­gran­ten die in treins­ta­tions lig­gen.
Ik stel voor dat we niet-be­ge­leide min­der­ja­ri­gen in ge­zin­nen op­ne­men.
Dat de Bel­gische Staat en de Ge­wes­ten meer op­vang­cen­tra en wo­nin­gen ter bes­chik­king stel­len van mi­gran­ten.
Het creë­ren van op­van­gac­com­mo­da­ties voor korte of mid­del­lange ter­mi­jn.

Ove­rheid­sbe­leid

Een eer­lijk mi­gra­tie­be­leid.
Eu­ro­pa di­ent maa­tre­ge­len te ne­men voor een waar­dige op­vang van mi­gran­ten om tra­ge­dies in het Mid­del­landse Zee­ge­bied te voor­ko­men.
De stri­jd te­gen gen­de­ron­ge­lij­kheid vers­ter­ken, om mi­grantes te­gen mis­bruik te bes­cher­men ti­j­dens hun vlucht naar asiel.
De ove­rheid di­ent de be­trok­ken­heid van bur­gers bij het ver­wel­ko­men van mi­gran­ten te on­ders­teu­nen.
Pistes op­zet­ten naar le­gaal ver­bli­jf, met aan­dacht voor kwets­bare groe­pen.
Ik wil graag dat de woonst­be­tre­din­gen de­fi­ni­tief wor­den af­ges­chaft.
De­ten­tie en ged­won­gen uit­zet­ting van bui­ten­lan­ders om een­vou­dige ad­mi­nis­tra­tieve re­de­nen beëin­di­gen.
Op­vang voor aan­vra­gers om in­ter­na­tio­nale bes­cher­ming : geen dak­loo­sheid !
Af­schaf­fing van de Du­blin­ve­ror­de­ning en af­schaf­fing van de ex­ter­na­li­se­ring van de gren­zen.
Men­se­lij­kere en vlot­tere op­vang voor­zien voor mi­gran­ten.
Elke ge­meente di­ent haar ve­rant­woor­de­lij­kheid te ne­men in de op­vang van vluch­te­lin­gen en asiel­zoe­kers. Ge­daan met het ‘niet bij mij’.
De fi­nan­cie­ring voor ges­lo­ten cen­tra ove­rhe­ve­len naar be­tere fi­nan­cie­ring voor open op­vang.
Het geld dat we be­reid zi­jn uit te ge­ven om men­sen te­rug over de grens te zet­ten, in plaats daar­van ge­brui­ken om hen een waar­dige thuis te ge­ven (huis­ves­ting, oplei­ding, me­dische hulp, enz.).
Dat de Bel­gische ove­rheid ALLE ‘ille­gale’ mi­gran­ten le­ga­li­seert.
Moge ie­der mens met waar­di­gheid en men­se­lij­kheid wor­den be­han­deld.
Ik wens elke per­soon die in ons land aan­komt de hoop en de om­stan­di­ghe­den toe die no­dig zi­jn om in alle ge­moed­srust op­nieuw te star­ten.
Op straat le­ven, ges­lo­ten cen­tra, uit­wi­j­zing­so­ve­reen­kom­sten met niet-de­mo­cra­tische lan­den kun­nen niet lan­ger wor­den aan­vaard.
Eu­ro­pa moet maa­tre­ge­len ne­men om mi­gran­ten te ver­wel­ko­men om tra­ge­dies in de Mid­del­landse Zee te voor­ko­men.
Meer men­se­lij­kheid in de be­han­de­ling van asie­laan­vra­gen.
De ove­rheid di­ent de be­trok­ken­heid van bur­gers bij de op­vang van mi­gran­ten te on­ders­teu­nen.
Dat mi­gran­ten met meer men­se­lij­kheid wor­den ver­wel­komd.
Dat zij als men­sen wor­den be­ke­ken en ver­wel­komd.
Hoe­veel leeg­staande ge­bou­wen zi­jn er niet die aan hen kun­nen wor­den toe­ge­kend ? Dat gaat en­kel om po­li­tieke wil !
Men­se­lijk res­pect la­ten na­le­ven door mi­jn ei­gen land, Bel­gië.
Welk land kan be­we­ren een rechtss­taat te zi­jn en de uits­pra­ken van het Eu­ro­pees Hof voor de Rech­ten van de Mens met de voe­ten ve­gen ? Van­daag schaam ik mij voor mi­jn land, ik schaam mij er­voor Belg te zi­jn.
Er bes­taan wel wet­ten maar ge­luk­kig ook voo­ral men­sen.
Als de ove­rheid bui­ten­wet­te­lijk bli­jft han­de­len, dan rest en­kel nog bur­ger­lijke on­ge­hoor­zaam­heid.
Moge de Bel­gische re­ge­ring (en alle bur­gers) gast­vri­jer en men­se­lij­ker zi­jn te­ge­no­ver mi­gran­ten.
Bel­gië en zi­jn re­ge­ring ho­ren hun bur­gers meer eer aan te doen.
Een mi­gra­tie­be­leid moet ie­ders men­sen­rech­ten en ei­gen­waarde res­pec­te­ren.
La­ten we stop­pen met het bes­pa­ren van geld ten koste van de men­sheid.
Dat jul­lie, Bel­gische po­li­ti­ci, nu ein­de­lijk alles den wat in jul­lie macht ligt om een res­pect­volle en so­li­daire op­vang te bie­den aan mi­gran­ten van over de hele we­reld.
Een echt op­vang­be­leid met res­pect voor alle wet­ten, het Ver­drag voor de Rech­ten van de Mens, het Ver­drag van Ge­nève en VOORAL voor het feit dat we al­le­maal men­sen zi­jn van één we­reld.
Ik ben ges­chokt. Waar ha­len jul­lie het, “Po­li­ti­ci”, met ons geld, te mo­gen ve­ron­ders­tel­len meer dan 2.500 men­sen op straat te kun­nen ach­ter­la­ten. Ge­luk­kig zi­jn er VERENIGINGEN.
De Bel­gische re­ge­ring moet de Eu­ro­pese “de­cre­ten” in­zake mi­gran­te­na­siel res­pec­te­ren. Wan­neer een ove­rheid ille­gale ac­ties on­der­neemt, gaan bur­gers zich te­recht vra­gen stel­len.
Mi­gran­ten mo­gen niet lan­ger ge­cri­mi­na­li­seerd wor­den : mi­gre­ren is het ui­toe­fe­nen van je recht op per­soon­lijke mo­bi­li­teit.
Dat Bel­gische en Eu­ro­pese po­li­ti­ci de mi­gra­ties­tro­men or­ga­ni­se­ren om het hui­dige ca­tas­tro­fale sys­teem op te los­sen.
Dat onze sa­men­le­ving en de po­li­ti­ci die haar ver­te­gen­woor­di­gen er zorg voor dra­gen dat geen mens ach­ter­bli­jft, wie het ook is, waar ze ook van­daan ko­men, wat hun so­ciale si­tua­tie ook is.
Aan de po­li­ti­ci de moed toe­ge­wenst hun ve­rant­woor­de­lij­khe­den op te ne­men !
DRINGEND !!! Graag in mi­jn ge­meente een op­van­gin­fra­struc­tuur voor mi­gran­ten op­zet­ten en hun ins­pan­nin­gen naar in­ter­gra­tie in ons prach­tige land be­ge­lei­den !
Kan het Wes­ten eens stop­pen met het steu­nen van dic­ta­tu­ren in zwart Afri­ka ?
Po­li­ti­ci ho­ren concrete maa­tre­ge­len te ne­men om conflic­ten op te los­sen en on­ge­lij­kheid weg te ne­men.
Be­ter luis­te­ren en meer over­leg tus­sen po­li­ti­ci en bur­gers.
Laat mi­gra­tie een wer­ke­lijk recht zi­jn en maak een einde aan de huis­be­zoe­ken. We zi­jn al­le­maal de­zelfde men­sen van één pla­neet !
Het pre­ven­tief af­schaf­fen van het sys­teem van woonst­be­tre­din­gen. Het is niet door hui­zen te door­zoe­ken dat we ter­ro­ris­ten vin­den. Het is door Jus­ti­tie de no­dige fond­sen te ver­schaf­fen, dat ge­ra­di­ca­li­seerde in­di­vi­duen niet over het hoofd zul­len wor­den ge­zien.
Ik zou graag meer ge­meen­te­lijke ac­ties zien die mi­gran­ten het wel­kom he­ten dat ze no­dig heb­ben.
Het mi­gra­tie­be­leid moet de her­ves­ti­ging van mi­gran­ten en asiel­zoe­kers be­vor­de­ren die reeds fa­mi­lie op het Bel­gisch grond­ge­bied heb­ben.
Kan de staat eens ophou­den met het vers­pillen van ons geld aan flit­sende pro­jec­ten ? Wij heb­ben geen nood aan luxe. We wen­sen eer­der de na­bi­j­heid van blije, vol­dane, wel­kome, ac­tieve en vrije men­sen.
Graag iets meer ins­pan­ning van de ove­rheid.
Elke mens op aarde ver­dient de­zelfde kan­sen qua vei­li­gheid, voed­sel en ge­zond­heid. Dat alle men­sen ge­lijk wor­den be­han­deld als men­sen los van hun na­tio­na­li­teit.
Er moe­ten dui­de­lijke re­gels wor­den vast­ge­legd en ge­res­pec­teerd door de Fe­de­rale Staat in haar mi­gra­tie­be­leid.
De ove­rheid moet de wet res­pec­te­ren bij de op­vang van mi­gran­ten.
Ik stel voor de ver­plich­tin­gen van de op­vang­ge­meen­ten, ook van mi­jn stad, op de lange ter­mi­jn te hand­ha­ven.
Ik zou graag zien dat Jus­ti­tie be­ter wordt ge­fi­nan­cierd. Het is onaan­vaard­baar te moe­ten ho­ren dat on­men­se­lijke si­tua­ties onop­ge­lost bli­j­ven van­wege de on­der­ge­fi­nan­cierde rech­ter­lijke ad­mi­nis­tra­tie !
De re­gu­la­ri­sa­tie van im­mi­gran­ten zon­der pa­pie­ren, vei­lige en le­gale ma­nie­ren om te mi­gre­ren, de op­vang van mi­gran­ten in de ver­schil­lende ge­meen­ten, het waar­bor­gen van hun fei­te­lijke rech­ten !
Moge ie­de­reen waar­dig en vei­lig kun­nen le­ven, pa­pie­ren heb­ben, kor­tom sa­men­le­ven. Hier­voor heb­ben we een eer­lij­ker en men­se­lij­ker mi­gra­tie­be­leid no­dig.
Min­der mi­nis­ters, dan wor­den meer be­lof­ten na­ge­ko­men.
Ver­trek va­nuit re­la­ties tus­sen wel­willende bur­gers en maak daar het be­leid van =) be­trek bur­ger­co­mi­tés, en men­sen op het ter­rein in de re­flec­tie over het op­vang­be­leid.
Re­gu­la­ri­se­ren met dui­de­lijke en per­ma­nente cri­te­ria, een onaf­han­ke­lijke com­mis­sie.
Concrete ac­ties om men­sen zon­der pa­pie­ren in mi­jn ge­meente te bes­cher­men.
Slui­ting van ges­lo­ten cen­tra.
Wi­j­zig de Du­blin­pro­ce­dure.
Land van de men­sen­rech­ten ? La­ten we onze fi­nan­ciële mid­de­len ge­brui­ken om deze mooie woor­den in da­den om te zet­ten.
De VN heeft de rech­ten van mi­gran­ten goed­ge­keurd als een men­sen­recht : in deze geest stel ik voor om Bel­gië en de Eu­ro­pese Unie aan te moe­di­gen part­ners te wor­den in dit Ver­drag en het te on­der­te­ke­nen en te ra­ti­fi­ce­ren.
Dat men­sen uit lan­den in oor­log au­to­ma­tisch pa­pie­ren kri­j­gen.
Kan mi­jn ge­meente geen “Bur­ger­kaar­ten” la­ten uit­ge­ven ?
Ge­meen­ten moe­ten hun plei­dooi voor hun gast­vri­j­heid her­nieu­wen en zich ef­fec­tief in­zet­ten voor een be­leid van open­heid en ver­wel­ko­ming.
Dui­de­lijke en per­ma­nente cri­te­ria voor re­gu­la­ri­sa­tie.
Een onaf­han­ke­lijke com­mis­sie.
Het einde van het ka­pi­ta­lisme ! Om­dat we bui­ten­lan­ders ge­brui­ken om de lo­nen te ver­la­gen = slecht voor de lo­kale werk­ne­mers = waar­door ex­treem­rechtse stem­men toe­ne­men = voe­ding­sbo­dem voor dic­ta­tuur.
Snel re­gu­la­ri­sa­tie­cri­te­ria vasts­tel­len.
Wij, de mul­ti­na­tio­nals van het Noor­den, die de grond­stof­pri­j­zen be­pa­len, de mark­ten or­ga­ni­se­ren, area­len die ex­clu­sief voor ons wor­den ver­bouwd, sche­pen die over de zeeën va­ren, je ziet de re­sul­ta­ten er­van op het kli­maat. Maar gaan we wel ve­ran­de­ren ?
Laat er geen oor­log meer zi­jn in de we­reld.
Graag de bur­ger cen­traal in di­verse po­li­tieke bes­lis­sin­gen. Wij moe­ten zelf voor een breuk zor­gen en de ar­chi­tec­ten van de ver­nieu­wing zi­jn.
Land van de men­sen­rech­ten ? Moe­ten we dan niet eer­der onze fi­nan­ciële mid­de­len op een men­se­lijke ma­nier in­zet­ten om deze prach­tige waar­den te res­pec­te­ren.
Ik stel voor om de Du­blin-ak­koor­den af te schaf­fen, om de Bel­gische staat te ver­plich­ten het In­ter­na­tio­naal Recht te res­pec­te­ren.
Ie­de­reen die via ge­zin­she­re­ni­ging is aan­ge­ko­men, moet, na 3 jaar de na­tio­na­li­teit kun­nen kri­j­gen.
Res­pec­teer de men­se­lijke waar­di­gheid en fun­da­men­tele rech­ten.
Ont­vang hen, oor­deel niet en wi­js ze niet af.
Het is ab­so­luut nood­za­ke­lijk dat po­li­ti­ci in be­we­ging ko­men en dat onze re­ge­rin­gen de Eu­ro­pese ver­plich­tin­gen na­ko­men die zij heb­ben goed­ge­keurd.
Laat elke po­li­ti­cus een dag­sa­la­ris do­ne­ren aan dak­lo­zen.
Ik stel voor om men­sen zon­der ver­bli­jf­sver­gun­ning mas­saal te re­gu­la­ri­se­ren en al onze in­ter­na­tio­nale ver­plich­tin­gen op het ge­bied van mi­gra­tie te res­pec­te­ren !

Ad­mi­nis­tra­tieve pro­ce­dures

Er moe­ten veel meer plaat­sen ko­men voor ie­de­reen die in Bel­gië om in­ter­na­tio­nale bes­cher­ming komt vra­gen.
Het creë­ren van een kli­maatv­luch­te­lin­gens­ta­tus.
Zet ie­de­reen op ge­lijke voet ti­j­dens pro­ce­dures.
Huur meer per­so­neel in om de ad­mi­nis­tra­tieve pro­ce­dures voor het ver­kri­j­gen van pa­pie­ren te vers­nel­len.

Een ver­bli­jf­skaart die ti­j­dens de pro­ce­dures als iden­ti­teits­do­cu­ment zou di­enen (bi­j­voor­beeld een Carte Ar­dente / Luik) .
We zou­den snel­ler reac­tie moe­ten kri­j­gen bij het aan­vra­gen van de vluch­te­lin­gens­ta­tus. Een paar maan­den moe­ten wach­ten op een reac­tie is niet aan­vaard­baar.
Ik stel voor om de na­tio­na­li­teit on­voor­waar­de­lijk te ge­ven aan men­sen ou­der dan 60 jaar.
Kan de pro­ce­dure voor het aan­vra­gen van ver­bli­jf­spa­pie­ren niet kor­ter wor­den ?
Ver­kort de door­loop­ti­jd van pro­ce­dures om toe­kom­ston­ze­ke­rheid en het ri­si­co op ver­ja­ring te ver­min­de­ren.
Ik stel voor om het staats­bur­ger­schap te ge­ven aan éé­nie­der die al vi­jf jaar in het land woont en 60 jaar oud is, zon­der werk­ve­reiste.
La­ten we de aan­vraag­pe­riode voor deze men­sen in­kor­ten, va­nuit mi­ni­maal men­se­lijk res­pect.
Bel­gië moet elke on­men­se­lijke en ver­ne­de­rende be­han­de­ling van mi­gran­ten in ons land stop­pen en ze er­ken­nen voor wat ze zi­jn : een ver­rij­king.

En­kele fi­lo­so­fische bes­chou­win­gen

De aarde heeft mis­schien gren­zen, maar de dro­men van mi­gran­ten heb­ben die niet !
Liefde is een vei­lige ha­ven.
Graag een we­reld waa­rin ie­de­reen ge­lijk is en er­kend wordt.
La­ten we mon­diaal gaan den­ken, in ie­ders be­lang. Het is de hoog­ste ti­jd om een einde te ma­ken aan onze vers­pilling­szucht, die de aarde uit­put en mil­joe­nen men­sen de weg op stuurt.
La­ten we ons met el­kaar ver­bin­den, en niet om­heen de pol­sen.
Ie­de­reen is al­ti­jd ie­mands vreem­de­ling, dus laat ons er­mee ophou­den bang voor hen te zi­jn en hen te ha­ten.
De pla­neet is van ie­de­reen ! La­ten we ve­re­nigd zi­jn.
Mo­gen al die men­sen die vrij en met ge­lijke rech­ten ge­bo­ren zi­jn, be­han­deld wor­den met de waar­di­gheid waar ze recht op heb­ben !
Ik zou graag willen dat ie­dere bur­ger van om het even welke her­kom­st zi­jn ei­gen­waarde kan be­hou­den door hen men­se­lijk te ver­wel­ko­men.
Men­sen zon­der pa­pie­ren zi­jn geen cri­mi­ne­len.
Ie­de­reen heeft recht op vri­j­heid en om te le­ven zoals hij of zij wil.
Ie­der mens heeft het recht om in vol­le­dige vri­j­heid te le­ven in het land dat hij of zij wil.
Wij zi­jn al­le­maal we­reld­bur­gers.
Schi­jn be­driegt ! Ga niet en­kel af op het ui­ter­lijke ver­schil…
Alle men­sen heb­ben recht op res­pect !
Zon­der ver­bin­dende mul­ti­cul­tu­ra­li­teit heeft de we­reld geen toe­kom­st.
Af­schaf­fing van de gren­zen voor het vrije ver­keer van men­sen.
Schaf de on­ge­lij­khe­den af die so­li­da­ri­teit ve­rhin­de­ren.
Opens­tel­ling van de gren­zen.
We zi­jn al­le­maal het­zelfde.
Laat ie­de­reen zich ve­re­ni­gen voor een be­tere toe­kom­st.
Meer vrede, meer to­le­ran­tie.
Uni­ver­sele ge­ne­ro­si­teit.
Nie­mand is een vreem­de­ling op deze aarde.
Elke per­soon ver­dient een men­se­lijke be­han­de­ling, on­geacht ie­mands af­kom­st of her­kom­st. Het is niet aan­vaard­baar om bui­ten­lan­ders slecht te be­han­de­len !
La­ten we de Men­sen­rech­ten res­pec­te­ren ! Niet de an­der is an­ders, niet de an­der is eng, on­we­tend­heid is eng. De an­der le­ren ken­nen is de oplos­sing.
Gast­vri­j­heid is een uit­druk­king van rijk­dom van een sa­men­le­ving, open voor de we­reld.
Ie­de­reen heeft recht op vri­j­heid en om te le­ven zoals hij of zij wil.
Op­vang en in­te­gra­tie = voor­deel op korte en lange ter­mi­jn.
Zon­der ver­bin­dende mul­ti­cul­tu­ra­li­teit heeft de we­reld geen toe­kom­st.
La­ten we ver­bin­ding creë­ren in plaats van boeien, la­ten we so­li­da­ri­teit creë­ren in plaats van uits­lui­ting, la­ten we on­ders­teu­ning creë­ren in plaats van on­der­wer­ping.
We ko­men al­le­maal uit het­zelfde sja­bloon en de­zelfde we­reld, on­geacht onze huid­sk­leur.

Re­gu­la­ri­sa­tie

Be­we­ging­svri­j­heid voor ie­de­reen.
Ge­lijke kan­sen voor ie­de­reen.
Mas­sale re­gu­la­ri­sa­tie zoals ti­j­dens Mi­nis­ter Wa­the­let !
Cri­te­ria ops­tel­len voor de re­gu­la­ri­sa­tie van im­mi­gran­ten zon­der pa­pie­ren.
Re­gu­la­ri­sa­tie van alle im­mi­gran­ten zon­der pa­pie­ren.
Geef ie­de­reen een ver­bli­jf­sver­gun­ning.
Re­gu­la­ri­sa­tie van im­mi­gran­ten zon­der pa­pie­ren : ze wo­nen bij ons en wer­ken met en voor ons.
Dat de Bel­gische re­ge­ring de op­van­gin­fra­struc­tuur op­zet die no­dig is om im­mi­gran­ten op te van­gen ti­j­dens de re­gu­la­ri­sa­tie­pro­ce­dure.

Men­sen zon­der pa­pie­ren

Ge­mak­ke­lij­ker toe­gang heb­ben tot mo­bi­li­teit.
Af­schaf­fing van ges­lo­ten cen­tra.
Een ver­bli­jf­skaart (Carte Ar­dente / Luik) die ti­j­dens de pro­ce­dures als iden­ti­teits­do­cu­ment kan di­enen.
La­ten we ang­st, voo­roor­de­len en cli­chés ver­mi­j­den.
Zon­der pa­pie­ren (min­der­ja­ri­gen, man­nen, vrou­wen) is niet sy­no­niem met GEVAAR. Hij moet in zi­jn rech­ten wor­den hers­teld.
Geef ze de kans om te wer­ken.
Het gaat niet om ge­de­ti­neer­den, stop er­mee ze op te slui­ten !!!
We doen zelf de hand­boeien om en gaan voor het vlieg­tuig gaan om te voor­ko­men dat die met mi­gran­ten ops­ti­j­gen om ze te­rug te bren­gen naar hun land.
In het be­zit zi­jn van een ver­bli­jf­skaarts­kaart (Carte Ardente/ Luik) om toe­gang te kri­j­gen tot alle ge­meen­te­lijke di­ens­ten.
Geef men­sen zon­der pa­pie­ren toe­gang tot een er­kende oplei­ding.
Ver­ge­mak­ke­lijk pro­ce­du­re­ve­reis­ten voor drin­gende me­dische hulp (snel­ler, min­der tus­sen­per­so­nen).
Om men­sen zon­der pa­pie­ren te kun­nen la­ten rond­ko­men, moe­ten we hen toe­la­ten te wer­ken.

Ge­meen­te­lijke ve­rant­woor­de­lij­ken

Als ge­meen­te­lijk ver­te­gen­woor­di­ger stel ik so­ciale pro­jec­ten voor om de ban­den men­sen te vers­ter­ken : ik neem me voor het ini­tia­tief te ne­men voor ve­rant­woorde so­ciale pro­jec­ten.
1) Een rond­lei­ding door mi­jn Ge­meente met zi­jn be­lan­grijkste toe­ris­tische, cultu­rele en spor­tieve at­trac­ties.
2) work­shops en trai­nin­gen over conflic­to­plos­sing voor be­wo­ners van het cen­trum van alle leef­ti­j­den. Doel­stel­lin­gen : le­ren om­gaan met me­ning­sver­schil­len op een construc­tieve ma­nier.
3) Het op­zet­ten van een be­ge­lei­ding­spro­gram­ma om jon­ge­ren uit de cen­tra en ou­de­ren met el­kaar in contact te bren­gen.
4) Or­ga­ni­se­ren van bi­jeen­kom­sten in een ge­zel­lige om­ge­ving ge­richt op het ken­nis­ma­ken met ver­schil­lende cultu­ren die in onze stad aan­we­zig zi­jn. Met mu­ziek, dans, ko­ken, knut­se­lac­ti­vi­tei­ten… Sa­men de ti­jd ne­men om el­kaar te le­ren ken­nen.
5) Een be­zoek aan het ge­meen­te­huis, het OCMW, de kin­de­rop­vang, ser­vi­ce­wo­nin­gen voor alle nieuwe in­wo­ners van de stad, in­clu­sief de nieuwe be­wo­ners van de cen­tra.
6) Spor­tieve, cultu­rele en an­dere ac­ti­vi­tei­ten, waar­bij be­wo­ners en mi­gran­ten el­kaar kun­nen le­ren ken­nen.
7) Een of twee keer per jaar wel­kom­st- en in­for­ma­tie­bi­jeen­kom­sten voor nieuw­ko­mers, waar­bij hen in­te­gra­tie­mo­ge­lij­khe­den wor­den aan­ge­bo­den bin­nen de di­verse ve­re­ni­gin­gen van de ge­meente.
8) Als ge­meen­te­lijk af­ge­vaar­digde hoop ik dat mi­jn ge­meente vri­je­lijk op­vang kan voor­zien en de mid­de­len kan kri­j­gen van de fe­de­rale ove­rheid om dit te ver­we­zen­lij­ken.
9) Ver­bin­dende bui­ten­schoolse ac­ti­vi­tei­ten voor kin­de­ren en bi­jeen­kom­sten voor be­wo­ners om deel te ne­men aan ac­ti­vi­tei­ten van cultu­rele ve­re­ni­gin­gen uit de ge­meente.
Ik stel fi­nan­cie­ring voor door het fe­de­rale ni­veau, en de or­ga­ni­sa­tie van de op­vang van mi­gran­ten op lo­kaal ni­veau, lang­du­rig, dui­de­lijk af­ges­pro­ken en ver­ze­kerd, en voo­ral dat ons land, toch een rijk land, voor­beel­dige ve­rant­woor­de­lij­kheid toont op vol­gens haar po­si­tie, ges­chie­de­nis, en zin voor hu­ma­ni­taire plicht. Dat asiel­zoe­kers men­se­lijk wor­den be­han­deld, met res­pect voor hun rech­ten.
Ste­den en ge­meen­ten ver­de­len op­vang­plaat­sen voor mi­gran­ten en ‘dak­lo­zen’ om men­se­lijke en broe­der­lijke maa­tre­ge­len te onts­lui­ten (zon­der get­to­vor­ming ten gunste van in­te­gra­tie en in­clu­si­vi­teit. Uto­pie ?
Ik neem me bes­list voor om leeg­staande open­bare ge­bou­wen te re­no­ve­ren om huis­ves­ting toe­gan­ke­lij­ker te ma­ken, zo­dra ik daar­voor een po­li­tieke meer­de­rheid heb.
Ik wens dat ook mi­jn ge­meente zich gast­vrij laat ken­nen ! Men­sen echt willen ver­wel­ko­men en daar­voor zelf het aan­bod es­ca­le­ren naar de fe­de­rale ove­rheid.
Bel­gië di­ent haar en­ga­ge­men­ten na te ko­men ! Dat is niet meer dan ge­woon ons werk doen en onze ver­plich­ting na­ko­men op ge­bied van Men­sen­rech­ten !
Een nieuwe re­gu­la­ri­sa­tie­cam­pagne van men­sen zon­der pa­pie­ren.
Huis­ves­ting moet wor­den on­ders­teund door ge­meen­ten en pro­vin­cies die daar­voor de fi­nan­ciële mid­de­len moe­ten kri­j­gen toe­ge­we­zen.
Huis­jes­mel­kers bes­tri­j­den !
Stel meer wo­nin­gen bes­chik­baar.
Be­vor­der cultu­rele di­ver­si­teit via in­ter­cul­tu­rele fes­ti­vals.
Voer ein­de­lijk een ver­bli­jf­skaart (Carte Ar­dente / Luik) in.
Het is aan­be­vo­len klach­ten van men­sen zon­der pa­pie­ren te re­gis­tre­ren en te ver­wer­ken : in­voe­ring van een la­bel van “Gast­vrije Ge­meente”.
Re­gu­la­ri­sa­tie nu voor ie­de­reen, en dui­de­lijke cri­te­ria.
Er is ab­so­luut be­hoefte aan een per­ma­nente re­gu­la­ri­sa­tie­com­mis­sie, onaf­han­ke­lijk en met dui­de­lijke en per­ma­nente cri­te­ria.
Stel een in­ven­ta­ris op van de ge­bou­wen die ges­chikt zi­jn om mi­gran­ten te huis­ves­ten en zet struc­tu­ren op (ar­chi­tect, si­te­ma­na­ger) om mi­gran­ten te hel­pen die plek­ken te re­no­ve­ren (iso­la­tie, enz.), in ruil voor een in­te­gra­tie-in­ko­men voor deze men­sen.
Hier­door zou­den ui­tein­de­lijk ook teams kun­nen onts­taan die zi­jn op­ge­leid om an­dere wo­nin­gen te re­no­ve­ren als on­der­deel van kli­maa­tac­tie.
Zorg voor waar­dige le­ven­som­stan­di­ghe­den in het land van her­kom­st (van mi­gran­ten). Be­taal een eer­lijke pri­js voor hun ar­beid en grond­stof­fen.

Ik hoop dat deze ini­tia­tie­ven voor­beeld staan voor de rijk­dom aan cultu­ren die Bel­gië be­vol­ken : lang leve de in­ter­cul­tu­ra­li­teit !